1
Bạn cần hỗ trợ?
So sánh sản phẩm
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Giày Tây Big Size Tại Việt Nam,BIG SIZE

Ngày đăng : 21:02:38 22-10-2018
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong>SHOP AHA (CAOTO.VN) - GI&Agrave;Y&nbsp;D&Eacute;P</strong><strong>&nbsp;- &Aacute;O QUẦN&nbsp;BIG SIZE CHO NGƯỜI CAO&nbsp;TO</strong>&nbsp;</span><br />
<br />
<img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/slider-cao-to-copy-23.jpg" style="width: 1350px; height: 560px;" /></span></span><br />
<br />
<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:24px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>Shop AHA chuy&ecirc;n cung cấp sản phẩm gi&agrave;y t&acirc;y timberland big size( 44 45 46 47 48 )</strong></span></span></span><br />
<br />
<span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>Chắc hẳn một trong số c&aacute;c bạn đ&atilde; nge qua hoặc đ&atilde; từng biết về thương hiệu gi&agrave;y timberland.</strong><br />
<strong>&nbsp;<a href="https://giaytimberlandchinhhang.wordpress.com/">Gi&agrave;y Timberland</a>&nbsp;được ra đời v&agrave;o năm 1973 nhưng h&atilde;ng gi&agrave;y Timberland được h&igrave;nh th&agrave;nh từ năm 1918 ở Boston, Massachusett bởi một anh ch&agrave;ng học việc Nathan Swartz. Năm 1952 Nathan Swartz đ&atilde; mua lại một nửa c&ocirc;ng ty gi&agrave;y Abington. Ban đầu &ocirc;ng chỉ nhận gia c&ocirc;ng gi&agrave;y từ c&aacute;c xưởng gi&agrave;y kh&aacute;c. Sau khi nhận thấy tiềm năng ph&aacute;t triển của n&oacute; &ocirc;ng đ&atilde; mua lại to&agrave;n bộ n&oacute; chỉ vọn vẹn c&oacute; 3 năm sau. 10 năm sau C&ocirc;ng ty gi&agrave;y Abington đ&atilde; &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ injection-molding trong đ&ocirc;i gi&agrave;y của họ. Việc đổi mới c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; tạo ra một cuộc c&aacute;ch mạng về sản xuất những đ&ocirc;i&nbsp;gi&agrave;y Timberland&nbsp;kh&ocirc;ng thấm nước, chống chịu với c&aacute;i lạnh tuyệt vời. Đến năm 1969 họ đ&atilde; chuyển v&agrave;o Newmarket, New Hampshire với một cơ sở sản xuất gi&agrave;y lớn hơn. Trong năm 2006, Timerbland đ&atilde; th&acirc;u t&oacute;m h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng ty nổi tiếng như Howies, c&ocirc;ng ty quần &aacute;o Welsh &ndash; mở rộng hơn sang thị trường Anh quốc. Năm 2007, c&ocirc;ng ty&nbsp;gi&agrave;y Timberland&nbsp;c&oacute; tr&ecirc;n trong 100 c&ocirc;ng ty tốt nhất để l&agrave;m việc trong 10 năm li&ecirc;n tiếp do tạp ch&iacute; Fortune b&igrave;nh chọn. Năm 2008, Timberland kết hợp với Green Rubber Inc cho ra mắt d&ograve;ng sản phẩm c&oacute; đế gi&agrave;y l&agrave;m bằng cao su t&aacute;i chế từ những chiếc lốp xe bỏ đi. Chứng tỏ Timberland rất quan t&acirc;m đến vấn đề m&ocirc;i trường tr&ecirc;n thế giới, ngay cả chiếc logo h&igrave;nh c&acirc;y xanh ngay từ l&uacute;c th&agrave;nh lập thương hiệu cũng n&oacute;i r&otilde; l&ecirc;n điều đ&oacute;.&nbsp;</strong><br />
<img data-mce-src="//hstatic.net/811/1000027811/10/2016/6-28/thoi-trang-timberland-2.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/22/thoi-trang-timberland-2.jpg" /><br />
<strong><strong><img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/22/cach-chon-mau-giay-phu-hop-voi-suit-nam-5.jpg" /></strong></strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>Ng&agrave;y nay, quần &aacute;o, gi&agrave;y d&eacute;p kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; trang phục, hay c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; đơn thuần chỉ để mặc!</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>Đ&oacute; l&agrave; thời trang, l&agrave; đẳng cấp v&agrave; phong c&aacute;ch của người lựa chọn v&agrave; mặc ch&uacute;ng.</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>B&ecirc;n cạnh rất nhiều c&aacute;i t&ecirc;n như nike,adidas&hellip; th&igrave; Timberland l&agrave; một c&aacute;i t&ecirc;n kh&ocirc;ng thể&nbsp; bỏ qua.<br />
<br />
<cite>Do vậy <span style="color:#2980b9;">Shop AHA</span> xin cung cấp cho c&aacute;c bạn một số mẫu gi&agrave;y timberland đang l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; tr&ecirc;n thị trường hiện nay...<br />
<br />
<img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/22/1511928385_giay-timberland.jpg" /></cite></strong></span></span></p>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong><strong>MẪU GI&Agrave;Y TIMBERLAND ĐEN TRUYỀN THỐNG TẠI AHA</strong><br />
<br />
<img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/22/1498052744_giay-timberland-22.jpg" /><br />
VỚI PHẦN ĐẾ ĐƯỢC Đ&Uacute;C BẰNG CHẤT LIỆU CAO SU CHẮC CHẮN TẠO N&Ecirc;N SỰ CAO CẤP V&Agrave; BỀN BỈ CHO SẢN PHẨM...<br />
<br />
<br />
<img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/22/1498052814_giay-timberland-33.jpg" /><br />
PHẦN LOGO THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC IN V&Agrave;O PHẦN DA TẠI SỰ ĐẶC BIỆT CỦA THƯƠNG HIỆU TIMBERLAND, B&Ecirc;N CẠNH Đ&Oacute; N&Oacute; C&Ograve;N L&Agrave; ĐẶC ĐIỂM ĐỂ NHẬN BIẾT NHỮNG SẢN PHẨM H&Agrave;NG FAKE TỪ B&Ecirc;N NGO&Agrave;I.<br />
<br />
<img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/22/1498052829_giay-timberland-55.jpg" /></strong></span></span><br />
<span style="color:#c0392b;"><span style="font-size:20px;"><strong>H&igrave;nh b&ecirc;n dưới l&agrave; sản phẩm của shop kh&aacute;c gi&aacute; cao hơn hẳn so với shop aha đến với shop aha bạn chỉ cần bỏ ra v&agrave;i trăm đ&atilde; sở đữu được một đ&ocirc;i gi&agrave;y chất lượng m&agrave; kh&ocirc;ng cần bỏ ra số tiền h&agrave;ng triệu&nbsp;</strong></span></span><br />
<br />
<img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/03/28/1522212859_jtjtjk-png.png" /><br />
<span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>NHỮNG ĐƯỜNG KIM MŨI CHỈ CỦA SẢN PHẨM CHO BẠN THẤY ĐƯỢC SỰ TINH TẾ V&Agrave; SANG TRỌNG V&Agrave; CHẮC CHẮN CỦA SẢN PHẨM...<br />
<br />
<img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/22/1511928381_giay-timberland-2.jpg" /><br />
B&Ecirc;N CẠNH Đ&Oacute; TIMBERLAND C&Ograve;N TH&Ecirc;M SỰ S&Aacute;NG TẠO KHI TH&Ecirc;M M&Agrave;U DA B&Ograve; L&Agrave; SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT ĐỂ KẾT HỢP VỚI NHỮNG MẪU QUẦN JEAN HIỆN ĐẠI...</strong><br />
<br />
<u><strong>NẾU BẠN ĐANG L&Agrave; T&Iacute;N ĐỒ CỦA GI&Agrave;Y T&Acirc;Y TH&Igrave; KH&Ocirc;NG THỂ BỎ QUA SẢN PHẨM GI&Agrave;Y T&Acirc;Y TIMBERLAND N&Agrave;Y, SẼ KH&Ocirc;NG L&Agrave; DƯ THỪA KHI C&Oacute; MỘT Đ&Ocirc;I GI&Agrave;Y TIMBERLAND CHO RI&Ecirc;NG M&Igrave;NH. N&Oacute; CHỈ LỖI THỜI KHI TIMBERLAND RA NHỮNG SẢN PHẨM MỚI HƠN TH&Ocirc;I...<br />
<br />
H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để chon chho m&igrave;nh được những sản phẩm t&ocirc;t nhất ạ...</strong></u></span></span></div>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong><u>KH&Aacute;CH H&Agrave;NG CỦA SHOP CAOTO</u></strong><br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Kh&aacute;ch H&agrave;ng Stevie - Người Đức, đ&atilde; rất vui khi t&igrave;m được 1 đ&ocirc;i gi&agrave;y thể thao size 46 ưng &yacute;</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><u><img alt="khách hàng mang giày size lớn" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/21/1514093687_anh-khach-nuoc-ngoai-1_6.jpg" /></u></span></span></p>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>Shop CAOTO l&agrave; địa chỉ t&igrave;m đến quen thuộc của kh&aacute;ch h&agrave;ng mang gi&agrave;y d&eacute;p&nbsp;Big Size, c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng nước ngo&agrave;i cũng chọn đến shop AHA như một địa chỉ tin cậy.&nbsp;</strong><br />
<br />
<u><img alt="khách hàng shop AHA" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/21/1514093778_15-nen-1000_6.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img alt="khách hàng shop AHA" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/21/1514094417_img_4494_7.jpg" /><br />
<br />
<img alt="thông điệp" src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/21/1514095494_thong-diep-footer-copy2_7.jpg" /></u><br />
&nbsp;</span></span></div>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>Nếu bạn đang ph&acirc;n v&acirc;n, h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>093 86 89 184-0902 44 00 94&nbsp;</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>Hotline tư vấn (Hỗ trợ Zalo,Viber, Facebook)-&nbsp;giao h&agrave;ng đến c&aacute;c tỉnh ngo&agrave;i Tp.HCM</strong></span></span></p>

<div style="text-align: center;"><br />
<span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong><em>Một Số H&igrave;nh Ảnh Của Cửa H&agrave;ng</em></strong><br />
<br />
<img src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/21/hcpq4j_simg_d0daf0_800x1200_max_7.jpg" style="height: 600px; width: 800px;" /><br />
<br />
<img src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/21/rvrrdn_simg_d0daf0_800x1200_max_8.jpg" style="height: 600px; width: 800px;" /><br />
<img src="https://www.caoto.vn/images/data/2018/01/21/h0c2x0_simg_d0daf0_800x1200_max_8.jpg" /></span></span></div>

<p style="text-align: center;"><br />
<span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" gesture="media" height="400" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/5_Miq4UaWQM" width="800"></iframe><br />
<strong>Kh&aacute;ch H&agrave;ng Mua Sắm Tại Shop CAOTO<br />
<br />
<u>Định hướng ph&aacute;t triển&nbsp;<span style="color:#ff0000;">Shop CAOTO</span></u></strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong><span style="color:#2980b9;">1. Ưu Ti&ecirc;n Chất Lượng:</span>&nbsp;Hiện nay để cạnh tranh tr&ecirc;n Internet, c&aacute;c shop b&aacute;n h&agrave;ng online gi&aacute; rẻ thường nhập h&agrave;ng k&eacute;m chất lượng nhưng chụp h&igrave;nh rất bắt mắt để b&aacute;n giao h&agrave;ng online theo h&igrave;nh thức &quot;Ăn Xổi Ở Th&igrave;&quot;. Shop CAOTO lựa chọn rất kỹ nh&agrave; cung cấp l&agrave; đối t&aacute;c sản xuất h&agrave;ng thể thao uy t&iacute;n. Kh&aacute;ch h&agrave;ng của shop CAOTO kh&ocirc;ng c&ograve;n phải sử dụng những sản phẩm&nbsp;K&Eacute;M CHẤT LƯỢNG vừa mắc tiền hơn m&agrave; chất lượng kh&ocirc;ng bằng.&nbsp;</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong><span style="color:#2980b9;">2. Chế Độ Hậu M&atilde;i:</span>&nbsp;Mọi sản phẩm kh&aacute;c mua tại shop đều được bảo h&agrave;nh, c&oacute; phiếu mua h&agrave;ng giảm gi&aacute; với kh&aacute;ch quen.</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><br />
<span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong><span style="color:#2980b9;">3. Tin Cậy:</span>&nbsp;Shop CAOTO đ&atilde; hoạt động, c&oacute; bề d&agrave;y kinh nghiệm trong cung cấp c&aacute;c sản phẩm thể thao&nbsp;từ năm 2008 v&agrave; tiếp tục l&agrave; địa chỉ mua h&agrave;ng tin cậy của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong><span style="color:#2980b9;">Quan điểm&nbsp;kinh doanh của Shop CAOTO l&agrave;</span>&nbsp;<em>&quot;đưa ti&ecirc;u ch&iacute; chất lượng sản phẩm l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, sự h&agrave;i l&ograve;ng c&ugrave;a kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; mục ti&ecirc;u định hướng ph&aacute;t triển của tập thể Shop CAOTO.&quot;</em></strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><br />
<span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>LI&Ecirc;N HỆ</strong></span></span></p>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" scrolling="no" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1393437845036!2d106.6456003147716!3d10.800637992305075!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752948dbb84671%3A0x94eaf635faaa2c83!2zR2nDoHkgRMOpcCBTYW5kYWwgU2l6ZSBM4bubbiAoU2l6ZSA0NSw0Niw0Nyw0OCw0OSkgVMOibiBCw6xuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1515073477383" width="1000"></iframe></span></span></div>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">Shop CAOTO T&acirc;n B&igrave;nh :&nbsp;<strong>&nbsp;96 L&ecirc; Trung Nghĩa, F.12, Q. T&acirc;n B&igrave;nh, HCM&nbsp;<br />
<strong>( Số địa chỉ cũ : 132/11 Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m, P.12 Q. T&acirc;n B&igrave;nh, rẽ v&agrave;o&nbsp;số 132&nbsp;Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m 100m, đầu hẻm c&oacute; qu&aacute;n The Coffee House )&nbsp;</strong></strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="background-color:#ffff66;">Li&ecirc;n hệ: 093.86.89.184 - 0982.078.510 - 028.6653.9009</span></strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>HỖ TRỢ ZALO SUỐT THỜI GIAN L&Agrave;M VIỆC</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">&nbsp;<strong>Thời gian l&agrave;m việc: 8h30 - 21h,&nbsp;7 ng&agrave;y trong tuần</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><a><strong>Website:&nbsp;</strong></a><strong><a href="http://caoto.vn/">http://CAOTO.VN</a></strong><strong>&nbsp;- GI&Agrave;Y D&Eacute;P, &Aacute;O QUẦN CHO NGƯỜI CAO TO&nbsp;</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="background-color:#ffff66;">NHẮN TIN NGAY 093 8689 184 - 0982.078.510&nbsp;</span></strong><span style="background-color:#ffff66;">(Hỗ trợ Zalo suốt thời gian l&agrave;m việc)</span></span></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><strong>Lưu &yacute;: Shop thường xuy&ecirc;n c&oacute;&nbsp;những mẫu mới. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; điều kiện n&ecirc;n gh&eacute; qua Shop để xem v&agrave; trải nghiệm sản phẩm.</strong></span></span></p>
Tags:
Hotline 0982.078.510
0902440094

Top